Vedtægter

Download gældende vedtægter for AMOK

VEDTÆGTER FOR AMAGER ORIENTERINGSKLUB

1. Navn og hjemsted
1.1
Klubben Amager Orienteringsklub der har hjemsted i Tårnby kommune, er stiftet den 20.
oktober 2008. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under Danmarks
Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt forbundets love, regler og vedtagelser.

2. Formål
2.1
Klubbens formål er at dyrke orienteringsidræt. Med udgangspunkt i et stærkt fællesskab
og det sociale liv i klubben, er det tillige formålet at udbrede kendskabet til orientering.
Endelig er det målet at udvikle medlemmernes lyst til at påtage sig opgaver og tage et
medansvar i klubben.

3. Medlemskab
3.1
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver. Optagelse af passive medlemmer kan
ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er
valgbare til bestyrelses- og udvalgsarbejde.
3.2
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen.
Udpegningen kræver samme majoritet, som er forskrevet til ændring af klubbens
vedtægter – jf. 17.

4. Indmeldelse
4.1
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens formand. For
medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller
værge.
4.2
Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.

5. Udmeldelse
5.1
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller ved mail til info@amagerok.dk, og kan
ske når som helst, dog senest ved endt betalingsperiode.
5.2
Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
5.3
Forfaldent kontingent skal betales ved udmeldelse.

6. Kontingent
6.1
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

7. Restance
7.1
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Er et medlem i
restance udover et halvår og er der afgivet to forgæves påkrav kan medlemskabet slettes
administrativt.

8. Udelukkelse og eksklusion
8.1
Et medlem kan tildeles advarsel, pålægges karantæne, helt eller delvist udelukkes fra
særlige hverv eller ekskluderes, såfremt medlemmets opførsel strider mod klubbens
vedtægter, forbundets love, regler og vedtagelser eller medlemmet krænker klubbens
anseelse.
8.2
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse.
8.3
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En
generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring
af klubbens vedtægter.

9. Ordinær generalforsamling
9.1
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
9.2
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen
måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
9.3
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
9.4
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opslag i klubhuset og/eller
ved indkaldelse i klubblad og/eller indkaldelse via hjemmeside med angivelse af
dagsorden og indkomne forslag.
9.5
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt
skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
9.6
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

10. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand eller økonomiansvarlig
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt
11. Ledelse af generalforsamlingen
11.1
Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens opløsning kvalificeret majoritet – jf. 17 og
18.
11.2
Valgbare til bestyrelsen er aktive og passive medlemmer, der er fyldt 14 år.

12. Ekstraordinær generalforsamling
12,1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med en angivelse af det emne, som ønskes
behandlet.
12.2
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så
vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

13. Bestyrelse – Valg
13.1
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
13.2
Bestyrelsen kan udpege enkeltpersoner, nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at
varetage løbende eller enkeltstående opgaver.
13.3
Bestyrelsen består af en formand, en økonomiansvarlig (kasserer) og yderligere 3-5
medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
13.4
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens den
økonomiansvarlige og 1-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
13.5
Suppleanterne (2 personer) vælges for et år ad gangen. Indtræder de i bestyrelsen sidder
de i det udtrædende medlems valgperiode ud.

14. Forretningsorden og tegningsret
14.1
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
14.2
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt
formanden, er til stede.
14.3
Bestyrelsens beslutninger nedfældes i et mødereferat, gøres tilgængelig for
medlemmerne.
14,5
Klubben tegnes af formanden eller den økonomiansvarlige (kassereren).
14.6
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal tiltrædes og underskrives af hele
bestyrelsen.

15 Regnskab
15.1
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
15.2
Bestyrelsen skal inden den 31. januar aflægge driftsregnskab for det foregående år og
status pr. 31. december til revisoren.
15.3
Driftsregnskab og status fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse
og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

16. Revision
16.1
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en
revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede
regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
16.2
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med
en påtegning.
16.3
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bogføring og beholdninger.

17. Vedtægtsændringer
17.1
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

18. Klubbens opløsning
18.1
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3
af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
18.2
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
18.3
Klubbens formue skal ved opløsning tilfalde et almennyttigt formål inden for breddeidræt
18.4
På generalforsamlingen træffes der endeligt bestemmelse om, hvorledes der skal
forholdes med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. oktober 2008


Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. oktober 2008
§ 5.1 ændret på Generalforsamlingen den 14.marts 2017
§ 5.1 ændret på Generalforsamlingen den 19.marts 2019
§ 5 Udmeldelse ændret på Generalforsamlingen den 21.marts 2023

KLUBBENS MÅL:

Amager OK vil under mottoet ”Find vej til livet” bringe børn, unge og voksne ud i naturen
til en udviklende oplevelse via motion, socialt samvær og fokuseret opgaveløsning.

Dette mål søges nået over tre faser:
1. Udvikle de nødvendige kompetencer blandt alle klubbens medlemmer.
2. Aktivt rekruttere nye medlemmer.
3. Samarbejde om orienteringsaktiviteter med skoler og lignende