AMOKs kørselsordning

AMOK har en velfungerende køreordning, hvor vi følges af ud til større løb. Man angiver blot i O-service.dk om man har plads til andre i bilen eller om man vil køre med andre. Herefter sørger klubben for, at der bliver overført penge for kørslen til den, der lægger bil til.

Systemet har tre store fordele:
1) Det bliver nemmere at komme ud til løb. Vi mødes typisk ved Metro-stationer og du bliver kørt herfra Amager direkte til stævnepladsen og tilbage. Nemmere bliver det ikke.
2) Orienteringsløb er en individuel sport. Men, når du kører med de andre har du nogen at dele oplevelsen (og bom-fortællingerne med). Det er langt hyggeligere, og du lærer de andre i klubben at kende ved at køre sammen.
3) Det er godt for miljøet. Vi fylder mindre i skoven, når vi ankommer 3-4 løbere i hver bil. Og bilejeren får ikke mindst dækket deres udgifter, så de har lyst til at fylde bilen næste gang.

AMOK’erne har lige sikret sig endnu en sæson i 3. division, da vi mødte talstærkt op til divisionsmatch i Slagslunde Skov. På billedet er Rolf i gang med at uddele præmier til klubmesterskabet, der afholdes samme dag. (Foto: Ernst Poulsen)

Baggrund
AMOKs køreordning er et tilbud, der skal tilgodese de som ikke selv har køremulighed, udover offentlig transport eller anden egen transport (f.eks. cykel), typisk for kørsel udenfor Amager.

Køreordningen skal animere dem som har mulighed for det, til at stille kørelejlighed til rådighed. Ligeledes skal det sikre, at de som stiller kørelejlighed til rådighed, kompenseres økonomisk, principielt også udover de direkte omkostninger.

Ordningen bygger på solidaritet, så alle der benytter køretilbud betaler det samme, samt de som tilbyder kørsel, får samme betaling herfor, uagtet udgangspunkt for kørsel og opsamling, samt antal kørselsmodtagere i bilen. Man kan ikke modtage kørebetaling hvis man har tilbudt kørelejlighed, men der ikke har været behov for dette.

Køreordningen er frivillig, man vælger selv fra gang til gang om man ønsker at deltage, eller ønsker at være uafhængig.

Ordningen betyder ikke at der altid kan garanteres kørsel, ej heller at de som tilbyder kørsel rent faktisk tages med i den enkelte kørehændelse. De som tilbyder kørsel vil blive udvalgt efter behov og geografi.
Kørselsplanlægning: Hurtigst muligt efter tilmeldingsfrist, eller anden angivet frist udarbejder kørselsadministrator en køreholdsfordeling, kaldet køreplan.

Kørehold sammensættes af kørselsadministrator bedst muligt efter geografiske forhold.
Den som således vælges til at køre for andre, foretager selv koordination med sine kørselsmodtagere hvad angår opsamlingstid og sted.


Betaling og godtgørelse:
For hver kørsel udmåler kørselsadministrator en køre-afstand, som er ens for alle og som udgangspunkt måles fra et centralt punkt på Amager, indtil videre måles fra Vandtårnet.

Der skelnes ikke mellem om man kører med begge veje, eller kun den ene vej. Prisen for kørselsmodtagere vil være ens for alle, uagtet at man ikke er med begge veje.

Transport til opsamlingssted er altid for den enkeltes egen regning.

Familie, venner eller andre der forhåndsreserveres plads i en bil, tæller med i udregningen, men økonomisk udligning mellem den der kører, og den der kører med på denne måde, foretages ikke.

Afbud:
Afbud kan gives indtil køreplanen er udsendt. Afbud givet efter at denne er udsendt fritager ikke for betaling, med mindre en anden som ikke allerede er med i planen, kan overtage denne ledige plads.

Hvis en som er udvalgt til at køre, må melde afbud, skal dette hurtigst muligt meddeles kørselsadministrator, så der kan findes alternativer for de som skulle have været med i dennes bil.

Kan problemet løses ved at de ”efterladte” kan fordeles i de øvrige udvalgte biler uden ekstraomkostninger for de øvrige, holdes den afbudsramte kører skadesløs. Denne løsning vil jo betyde en lavere betaling for alle andre, men uændret kompensation for de som kører.

Kan ovenstående ikke lade sig gøre og en anden som ikke skulle køre kan overtage denne kørsel, bytter den som melder afbud med den som kører, så at afbudsgiver herefter figurerer som kørselsmodtager, og må betale sin andel, på samme måde som andre kørselsmodtagere der melder afbud.

Køreordning i praksis:
Tilmelding til kørsel: Ved tilmelding til løb eller anden begivenhed i O-service angives under ”Bemærkning til egen klub” følgende:
->ØK hvis man ønsker kørelejlighed.
-> K – efterfulgt af et tal der angiver at man tilbyder kørsel, samt det antal udover en selv man kan have med i bilen. Eks. K3 betyder ”Jeg tilbyder kørsel og kan have 3 med”
-> KS hvis man Kører Selv og ikke ønsker (denne gang) at deltage i fælleskørsel.
Angives der intet betragtes det uden videre som KS!

Hvis man kun ønsker kørsel en vej kan det angives ved:
-> ØKU (ønsker kun kørsel ud) eller
-> ØKH (ønsker kun kørsel hjem) det er rart at vide men har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser.
Følgende kombinationer kan bruges:
-> ØK/K3 betyder at man umiddelbart helst vil have kørelejlighed, men kan hvis der er behov tilbyde kørsel, i dette tilfælde til 3 andre.

K3/ØK betyder at man tilbyder kørsel til 3, men skulle der ikke være behov for dette, vil man gerne have kørelejlighed med en anden.

Løbere der IKKE er tilmeldt via O-service, men som ønsker kørsel med henblik på at købe ”Åbne baner” på dagen, skal snarest rette henvendelse til køre administrator, for at anmode om plads i en bil. Efter O-service fristen eller hvis køreplan er udsendt, kan der IKKE garanteres plads, men ønsket vil naturligvis blive forsøgt imødekommet, og i givet fald indgår betaling herfor i det samlede regnskab.

Prisen udregnes således:
Efter en kørehændelse udregner kørselsadministrator prisen for de som har modtaget kørselstilbud, herunder de som måtte have meldt afbud, samt godtgørelse for de som har ydet kørsel.

Distancen som udregnet af kørselsadministrator (antal kilometer fra ”centralpunkt” til P-plads) ganget med 2 (for ud og hjem) ganges med kilometertaksten som fastsættes af bestyrelsen (pt 2,00 kroner) og ganges med antal biler der har deltaget i køreordningen. Dette beløbet deles ligeligt mellem alle som har modtaget køretilbud (rundes op til nærmeste 5 kroner). Den som har ydet kørslen, tæller ikke med her!

Prisen for den enkelte for kørsel kan dog højst andrage antal kørte Km ganget med 1,- krone! Dette kan ske hvis der gennemsnitligt er få personer i mange biler. Det forsøges naturligvis undgået ved planlægningen, men vil også kunne ske hvis der kun er en bil og en kørselsmodtager. Kommer denne præmis i anvendelse vil det betyde en lavere betaling til den som tilbyder kørslen.

Eventuelle udgifter til bro, færge eller lignende deles ligeligt mellem alle, også den som kører.

Den samlede betaling for kørsel (kilometer taksten) samt for bro/færge eller lignende divideres med antal biler der deltog i køreordningen. Dette giver en ens pris som kørselsmodtagere betaler, og en ens pris som kørsels tilbyder modtager, uagtet fordeling af antal personer i hver bil.

Den således udregnede pris indberetter kørselsadministrator til klubbens kasserer, der foretager de nødvendige posteringer i O-service.

Der skal således aldrig betales kontant på turene.

Version 2019.07.01 (2) Rolf Andersen